ارتباط دانشگاه و صنعت مهمترین زمینه موفقیت علم و تولید است.
 • نهمین کمیته ارتباط با صنعت
  نهمین جلسه کمیته ارتباط با صنعت دانشگاه روز یکشنبه مورخ 03/05/95 در سالن کنفرانس طبقه هفتم ساختمان مرکزی دانشگاه با حضور اعضای محترم این کمیته راس ساعت 08:00 صبح برگزار گردید .

 • هشتمین کمیته ارتباط با صنعت
  هشتمین جلسه کمیته ارتباط با صنعت با حضور اعضای محترم در تاریخ 10/12/94 برگزار و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 • هفتمین جلسه کمیته ارتباط با صنعت
  هفتمین جلسه کمیته ارتباط با صنعت دانشگاه روز چهارشنبه مورخ 04/09/94 در سالن کنفرانس طبقه هفتم ساختمان مرکزی دانشگاه با حضور اعضای محترم این کمیته راس ساعت 08:00 صبح برگزار گردید .

 • ششمین جلسه کمیته ارتباط با صنعت
  ششمین جلسه کمیته ارتباط با صنعت دانشگاه روز یکشنبه مورخ 11/05/94 در سالن کنفرانس طبقه هفتم ساختمان مرکزی دانشگاه با حضورمعاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه و اعضای محترم این کمیته راس ساعت 10:00 صبح برگزار گردید .

 • پنجمین جلسه کمیته ارتباط با صنعت
  پنجمین جلسه کمیته ارتباط با صنعت دانشگاه روز یکشنبه مورخ 17/03/94 در سالن کنفرانس طبقه هفتم ساختمان مرکزی دانشگاه با حضور اعضای محترم این کمیته راس ساعت 09:00 صبح برگزار گردید .

 بررسي نقش و كاركرد دانشگاه در توسعه اقتصادي جوامع مختلف، نشان دهنده بروز تحولات شگرفي است كه جهان را با رويکرد جديدي از توسعه تحت عنوان اقتصاد مبتني بر دانش روبرو ساخت.

امروزه جريان توسعه جوامع در حقيقت فرايندي است كه طي آن مقوله پژوهش در دو حوزه مشترك توليد (صنعت) و مبادله (اقتصاد) فعال است. طبق اين تعريف نقش و جايگاه مراكز علمي دانشگاهي بعنوان تامين كننده منابع انساني و هدايت كننده جريان فناوري حائز اهميت است.

دانش، مادامي كه در حوزه پژوهش و تحقيقات بنيادي مطرح شود از چشم اندازي نامشخص و با ريسك بالاي سرمايه گذاري همراه است، اما زماني كه كاربردي شده و در حوزه فناوري و صنعت بصورت كالا و خدمات تجلي يابد، قابليت ثروت آفريني و ارزش گذاري اقتصادي پيدا مي كند. به بيان ديگر صنعت همان بستر واقعي ارتباط دهنده پژوهش و اقتصاد در چرخه تكامل است. بر همين اساس دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه بعنوان مديريت مستقل در حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه راه اندازي و آغاز به كار نمود.

همزمان با شروع کار دفتر ارتباط با صنعت، انتقال فناوری بین دانشگاه و صنعت مورد توجه قرار گرفت و برنامه های متنوعی در این حوزه تبیین و به مورد اجرا گذاشته شد.